****************************************************************************

ตั้งแต่ 5 มกราคม 2015 เป็นต้นไป องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพเปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์ใหม่เป็น www.jnto.or.th

Japan National Tourism Organization - Bangkok office moved to a new website, from 5 Jan 2015 onwards. www.jnto.or.th

****************************************************************************